;

m-Xylene

Alternative names: 1,3-dimethylbenzene, 1,3-xylene, m-xylol
CAS numbers: 108-38-3

o-Xylene

Alternative names: 1,2-dimethylbenzene, 1,2-xylene, o-xylol
CAS numbers: 95-47-6

p-Xylene

Alternative names: 1,4-dimethylbenzene, 1,4-xylene, p-xylol
CAS numbers: 106-42-3

Xylene

Alternative names: dimethylbenzene
CAS numbers:

m-Xylene a,a'-diamine

Alternative names: 1,3-benzenedimethanamine, m-xylylenediamine
CAS numbers: 1477-55-0

Xylidine mixed isomers

Alternative names: dimethylaminobenzene
CAS numbers: 1300-73-8